“Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında böyle olmalıdır.” (İHEB m.26)
KurumsalKurum Hakkında

Kurum Hakkında

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

28 Ocak 2010 tarihinde TBMM başkanlığına gönderilen ve 23/4. Dönem 1/84 Esas Numarası ile Anayasa Komisyonununda 611 sıra sayısı ile kabul edilen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporu (1/589) ile; genel olarak insan haklarını korumak ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, bu çerçevede inceleme ve araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, görüş, tavsiye ve önerilerde bulunmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve insan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmakla görevli olacak, Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri ile uyumlu bir İnsan Hakları Kurumu kurulması, Kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz Kurumun; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam on bir kişiden müteşekkil karar organı olan Türkiye İnsan Hakları Kurulu ve buna bağlı bir teşkilattan oluşması öngörülmektedir. 

Yasalaşma süreci:

​Kuruluş ve Statü: